Inleiding

Hamont-Achel telt 14294 inwoners (01/01/2020) die hier wonen; een deel daarvan werkt eveneens in eigen stad als werknemer, zelfstandige, ondernemer, …

Zowel inwoners als ondernemers zijn allen getroffen door de “COVID-19 crisis” of de “coronacrisis”. Heel wat van hen kan beroep doen op één of meerdere maatregelen die bovenlokaal – op Federaal of Vlaams niveau – werd voorzien om hen financieel te ondersteunen.

Daar veel inwoners gedurende meerdere weken economisch werkloos zijn als gevolg van deze crisis en hierdoor minder financiële middelen hebben stelt de CD&V-fractie een aantal maatregelen ten voordele van alle inwoners voor in haar 10 puntenplan.

Naar aanleiding van de door de federale overheid genomen maatregelen zijn alle cafés, restaurants en de meeste detailhandelszaken sinds midden maart 2020 gesloten. De Vlaamse regering voorziet voor deze handelszaken een eenmalige premie van 4.000,00 euro. En als de sluiting langer dan de vooropgestelde drie weken duren, komt er forfaitair een bedrag van 160,00 euro per sluitingsdag bovenop. Ook vele andere ondernemers waren genoodzaakt om hun activiteiten tijdelijk te staken, waarvan een aantal met en een aantal zonder premie vanuit de Vlaamse overheid.

Om al deze ondernemers in Hamont-Achel en hun herstart binnen enkele weken actief te ondersteunen, stelt de CD&V-fractie van Hamont-Achel nu een daadkrachtig 10 puntenplan voor.

1. Snelle betalingen

De stad Hamont-Achel staat ervoor gekend om de lokale leveranciers binnen de normale betalingsvoorwaarden te betalen of zelfs iets sneller. We stellen voor dat lokale leveranciers prioritair door de stad, het OCMW en het AGB zo snel mogelijk na ontvangst van de facturen betaald worden, ongeacht de normale betalingsvoorwaarden.  Deze extra financiële ademruimte kan het verschil maken voor onze Hamont-Achelse ondernemers in deze onvoorziene situatie.

2. Uitstel belastingaangiften

Om liquiditeitsproblemen van handelaars en ondernemers te verminderen of te vermijden, worden belastingaangiftes vanuit de stad naar het einde van het jaar opgeschoven waardoor de Hamont-Achelse ondernemingen de verschuldigde belastingen pas veel later moeten betalen. We denken dan aan de jaarlijkse belastingen op aanplakborden, banken & financiële instellingen alsook aan de maandelijkse belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken.

3. Uitstel tariefreglementen

Om liquiditeitsproblemen van inwoners te verminderen of te vermijden, vragen we dat de stad aan Limburg.Net vraagt om het tariefreglement voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - of de jaarlijkse bijdrage aan Limburg.Net - dit jaar na de zomervakantie te innen waardoor de Hamont-Achelse inwoners de verschuldigde tarieven voor de afvalverwerking pas veel later moeten betalen.

4. Gedeeltelijke vrijstelling standgeld voor marktkramers

Ook de getroffen marktkramers worden in dit 10-puntenplan niet vergeten. Naast hun economische rol hebben zij ook een ontmoetingsfunctie en brengen ze een sociale meerwaarde voor de gemeenschap mee. Voor marktkramers die een jaarabonnement betalen stellen we voor om hen voor het tweede kwartaal van dit jaar een creditnota van 3 maanden standgeld te bezorgen.

5. Geen standgeld voor de 1ste kermis van het jaar

De kermisfamilies zijn ook zwaar getroffen omdat er al weken geen kermissen kunnen worden georganiseerd omwille van de coronacrisis. We stellen voor om aan de kermiskramers geen standgeld aan te rekenen bij de 1ste kermis die dit jaar in Achel en Hamont plaats zal vinden.

6. Huurvermindering voor concessiehouders en huurders van de stad

Uitbaters van horecazaken binnen het gemeentepatrimonium – via stad of AGB – zoals Het Michielshof, Cafetaria De Posthoorn, Taverne Forum, … zijn allen verplicht gesloten sinds 13 maart 2020 24u00 tot minstens in de loop van de maand mei 2020. Hierdoor missen ze belangrijke inkomsten daar de topmaanden voor de horeca midden maart aanvangen met het mooie (terras)weer en dat tot midden oktober.

CD&V stelt voor om voor het 2de kwartaal 2020 de huur of netto concessievergoeding (na verrekening van de dienstverleningsvergoeding door de stad/AGB te betalen) kwijt te schelden om zo op een duurzame manier het voorbestaan van deze handelszaken in crisistijden te ondersteunen door hen financiële ademruimte te geven. Indien de huurder een brouwerij is, dient deze de huurvermindering door te rekenen aan de eindhuurder.

Hiermee geven we als stadsbestuur naar eigenaars en verhuurders van handelspanden in Hamont-Achel het goede voorbeeld ter ondersteuning van alle handelszaken die verplichtend dienden te sluiten als gevolg van de coronacrisis.

7. Opschorting van betaling voor concessiehouders en huurders van de stad

Ook een aantal sportverenigingen zijn verplichtend gesloten waardoor ze geen inkomsten meer hebben waardoor het voor hen mogelijks moeilijk is om hun financiële verplichtingen na te komen richting stad; denken we o.a. aan de tennisclub van Hamont, Achel VV. We stellen voor om hen een opschorting van betaling te geven voor het 2de kwartaal en te onderzoeken of de concessieovereenkomsten kunnen verlengd worden in het kader van de diverse coronamaatregelen uitgevaardigd door de diverse overheden.

8. Eenmalige “corona bon” van 25,00 euro per inwoner

Om het economische leven in Hamont-Achel na deze crisis weer op gang te trekken, stelt CD&V voor een eenmalige corona bon aan alle 14.294 inwoners te bezorgen. Deze eenmalige corona bon zal na de herstart van het economische leven korte tijd geldig zijn om de inwoners terug 'uit hun kot' te lokken en weer naar de lokale handel en horeca te brengen. Met de totaalwaarde van deze bon investeert de stad tot maximaal 357.350,00 euro in de lokale handel en horeca. Een bedrag dat de getroffen handelaars en horeca uitbaters direct ten goede komt.

Dit bedrag vertegenwoordigt bijna de helft van de meer inkomsten die de stad dit jaar vraagt via de belastingverhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Het wordt meteen gebruikt voor een extra ondersteuning van de lokale economie en is zeker ook welgekomen voor alle inwoners die de voorbije weken te maken kregen met inkomensverlies omdat ze in economische werkloosheid wegens overmacht werden geplaatst.

9. Verhoging buurtfeestsubsidie

Ook het sociale leven dat al enkele weken noodgedwongen op een laag pitje staat, wordt in dit 10-puntenplan niet vergeten. We stellen voor om de subsidies voor buurtfeesten – waarop elke buurt recht heeft – tot het einde van het jaar te verhogen van 150,00 euro naar 200,00 euro. De verhoging van deze subsidie ten bedrage van 50,00 wordt na de activiteit uitbetaald op voorwaarde dat de buurtcomités bij de lokale handelaars zijn gaan winkelen.

10.  Belastingvermindering op de nachtwinkels

Nachtwinkels lijden een groot omzetverlies door de coronamaatregelen omdat de openingsuren nu beperkt zijn tot 22u00 en voedingswinkels tijdelijk tot 22u00 mogen openblijven. Nachtwinkels kunnen nauwelijks rekenen op compenserende maatregelen. Om deze te ondersteunen stellen we voor om een aanpassing op het belastingreglement op nachtwinkels goed te keuren. We stellen voor om voor het jaar 2020 als gevolg van de coronacrisis aan elke nachtwinkel die actief was bij de start van de coronacrisis een korting te geven van 25% - of drie maanden – op de jaarlijkse belasting van 1.500,00 euro. Dit komt neer op een eenmalige belastingvermindering van 375,00 euro.

Financiële informatie

De uitgaven van de voorgestelde maatregelen worden als volgt begroot:

  • 1.000,00 : gedeeltelijke vrijstelling standgeld marktkramers
  • 1.500,00 : geen standgeld 1ste kermis van het jaar
  • 9.210,00 : huurvermindering huurders en concessiehouders
  • 2.000,00 : verhoging buurtsubsidies
  • 1.125,00 : belastingvermindering nachtwinkels
  • 357.350,00 : eenmalige corona bon

Totaal van de voorgestelde maatregelen bedragen 372.185,00 euro die bij de eerstvolgende budgetwijziging dienen opgenomen te worden.

Met deze financiële impuls in de lokale economie, ter waarde van iets meer dan de helft van de belastingverhoging op de opcentiemen op de onroerende voorheffing, laten we als stad duidelijk zien dat we onze handelaars en bewoners een duwtje in de rug willen geven in deze uitzonderlijke tijden.

 

Besluit

Volgend besluit wordt aan de goedkeuring van de gemeenteraad voorgelegd:

Artikel 1: De gemeenteraad van de stad Hamont-Achel ondersteunt het tienpuntenplan om tijdens de coronacrisis de lokale economie en het verenigingsleven in Hamont-Achel te ondersteunen.

Artikel 2: De gemeenteraad van de stad Hamont-Achel geeft het schepencollege de opdracht om op korte termijn verdere stappen te ondernemen teneinde de mogelijkheden van het tienpuntenplan te onderzoeken en deze zo spoedig mogelijk te realiseren.

 

Namens de CD&V-fractie,

Serge vander Linden – fractieleider

Theo Schuurmans, Guy Joosten, Ben Schuurmans, Tom Cox, Rudi Boonen, Ria Nijs, Vital Davids, Toon Duisters en Anja Driezen – OCMW- en gemeenteraadsleden

  • Economie
  • OCMW-welzijn

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.