Verkiezingsprogramma 2019-2024

Hier kunt u ons verkiezingsprogramma nalezen

Voorwoord

Beste inwoner, De voorbije zes jaar is er hard gewerkt aan Hamont-Achel. Het is goed wonen in onze gemeente. We hadden goede wegen, nette straten in een groene omgeving. Maar we moeten gezond ambitieus blijven, als we willen dat ook onze kinderen en kleinkinderen graag in onze stad wonen.
Hamont-Achel heeft een benijdenswaardige uitgangspositie om verder aan de toekomst te bouwen. Onze schuld bedraagt welgeteld 0,00 euro. Sterker: we konden de laagste gemeentebelastingen van Limburg handhaven en toch iets ondernemen om onze gemeente steviger op de kaart te zetten. Spaarzaam, doordacht, creatief en met visie.
We blijven trouw aan het verantwoordelijke beleid dat u van ons gewoon bent. De voorbije zes jaar groeide onze gemeente verder en met gerichte ingrepen en investeringen steeg onze aantrekkelijkheid. De bevolking groeide en er waren belangrijke investeringen vanuit de bedrijfswereld. Vier jaar na de opening van het station van Hamont startte in het najaar, na intens lobbywerk, de elektrificatie van het spoor Hamont–Mol. Een volgende stap is de verbinding met Weert realiseren en de verdere internationale ontsluiting van Hamont-Achel.
De komende jaren willen we verder schrijven aan dit verhaal. Een sterk CD&V-team staat klaar om voor u te werken en naar u te luisteren. Een gezonde mix van jong en oud, van jeugdig enthousiasme en grijze ervaring. Thuis in een gezond, veilig, groen, warm en ondernemend Hamont-Achel zijn onze prioriteiten. Een positieve toekomstvisie waar we met uw steun de komende zes jaar graag aan verder bouwen.
Theo Schuurmans burgemeester & lijsttrekker

1. Thuis in een veilig Hamont-Achel

a. Veiligheid:
Mensen hebben recht op een veilige samenleving waarin ze kunnen leven, werken, ondernemen en ontspannen. Een veilige omgeving maakt dat jong en oud zich ten volle kan ontplooien en is de basis voor de rest van de samenleving op sociaal, economisch en maatschappelijk vlak. Veiligheid is een houvast en geeft zekerheid. Veiligheid voor iedereen is dan ook prioritair voor CD&V Hamont-Achel.
Om deze veiligheid te garanderen zal CD&V de volgende initiatieven lanceren.

 • Camera’s op openbare plaatsen helpen in de eerste plaats om criminaliteit te voorkomen en op te lossen. We plaatsten op de invalswegen al slimme camera’s met nummerplaatherkenning en we willen dit uitbreiden. Er wordt een cameraplan uitgewerkt in samenwerking met de politiezone en de buurten. Zo kunnen we op openbare plaatsen waar de gevoeligheid voor (fiets)diefstal en overlast groot is, voorkomen en snel ingrijpen. We denken onder andere aan de parking van het Station, (fiets)parking Posthoorn, Michielshof, omgeving sportaccomodaties,...
 • Mobiele camera’s worden ingezet om tijdelijke overlast aan te pakken (bvb sluikstorten), maar ook bij grotere evenementen. De privacy van onze burgers staat steeds voorop.
 • We blijven de WhatsApp groepen voor diefstalpreventie verder ondersteunen.
 • Kleine criminaliteit en overlast ontsnappen soms aan vervolging. Met de invoering van GAS-boetes willen we deze feiten eenvoudiger en sneller aanpakken.
 • De werking van het wijkkantoor en de wijkagenten vormen de basis voor de gemeenschapsgerichte politiezorg. Hier blijven we op inzetten.

b. Verkeer:
Verkeersveiligheid wordt bepaald door drie factoren: de bestuurder met o.a. zijn rijgedrag, het voertuig met zijn veiligheidssysteem en de veilige weginrichting. CD&V Hamont-Achel draagt deze verkeersveiligheid hoog in haar vaandel en zal ook in de toekomst hierop inzetten.

De verkeerscommissie is een gespecialiseerde groep die onveilige verkeerssituaties onderzoekt. CD&V Hamont-Achel wil deze commissie verder kwalitatief uitbouwen en complexe problemen via een gespecialiseerd bureau laten onderzoeken. Samen met de burgers komen we zo tot een gedragen oplossing.

Daarnaast schenken we aandacht aan:

 • Veilig verkeer van, naar en rond de school:
  • Het actualiseren van de schoolbereikbaarheidskaart, samenwerking met de scholen voor realisatie van veilige toegangen, meewerken aan acties van de lagere scholen.
  • Het inrichten van Kloosterstraat en Wal als fietsstraten om de (school)omgeving veiliger te maken.
  • Autoluw maken van de Koekoeksweg als veilige verbinding tussen speeltuin en basisschool de Achellier.
 • Veilig op de fiets:
  • Veilige oversteekplaatsen, o.a. aan Budelpoort, Achelpoort, De Siggert,…
  • Herinrichten toeristische wegen met voorrang voor de recreatieve fietser.
  • Na de aanleg van de gescheiden fietspaden langs Bosstraat/Hamonterweg:
   • Een veilige fietsverbinding tussen Hamont en Achel door onderbreking van de Kiekoet voor gemotoriseerd verkeer. De fietser wordt hier eerste gebruiker.
   • Herinrichten van de Militaire Dijk met veilige fietsvoorziening, oversteekplaats én verlichting.
   • Schoolgaande jeugd vanuit Achel moet via een verlichte fietsverbinding tot Hamont-Lo kunnen rijden.
 • 15 jaar geleden werd het snelheidsregime voor Hamont-Achel vastgesteld op drie snelheden: 30, 50, en 70 km/uur. Vandaag dient deze visie herzien te worden omdat op vele plaatsen 70 km uur niet meer veilig aangevoeld wordt. Zone 30 willen we invoeren in Hamont centrum. Via snelheidscamera’s (vast en of mobiel) en trajectcontroles zullen we de gewenst snelheden afdwingen.
 • Aanpakken van de wegen waar voor de fietser en/of voetganger momenteel de verkeersveiligheid niet optimaal is; we denken aan: Burg, Rodenrijt, Erkstraat, Budelpoort/Keunenlaan, Stadwaag, Stationsstraat, Lozenweg,…
 • In Hamont-Achel zijn er voldoende parkeerplaatsen en -mogelijkheden, zelfs bij evenementen. Dit is nog steeds gratis en zal zo blijven.
 • Voor het kruispunt Burg/Bosstraat/Achelpoort/Stadswaag blijven we bij de Vlaamse overheid aandringen om een rotonde aan te leggen.

c. Openbaar vervoer
Voor het openbaar vervoer ijveren we voor:

 • Een vlotte verbinding tussen beide kernen Hamont en Achel.
 • Met de gestarte elektrificatie van het spoor tussen Mol en Hamont moet het mogelijk zijn om naast een rechtstreekse verbinding met Antwerpen ook naar Brussel te sporen. Elektrische stellen maakt opstappen voor rolstoelgebruikers mogelijk.
 • Doortrekking van personenvervoer van Hamont tot Weert.
 • Samen met de directie van de scholengemeenschap WICO en De Lijn moet onderzocht worden of minstens voor openings- en sluitingstijd van de school de bereikbaarheid met openbaar vervoer mogelijk wordt.
 • De bushaltes en de stationsomgeving dienen netjes gehouden te worden en plaatsen te zijn waar iedereen zich veilig voelt in afwachting van het vervoer.
 • Met De Lijn afspraken maken dat jaarlijkse grote evenementen van en naar Hamont-Achel bereikbaar zijn met openbaar vervoer

d. Openbare werken
Een goed en doordacht beheer en onderhoud van het openbare domein van onze stad is een belangrijke uitdaging. De Infrastructuur en het patrimonium (wegen, voetpaden, bermen, pleinen, parken, gebouwen, …) van onze stad staan ten dienste van de inwoners en bezoekers. Om dat alles in goede staat te behouden, is het cruciaal om het goed te onderhouden, te herstellen indien noodzakelijk, maar zeker ook tijdig te vernieuwen.
Vooruitkijken en doordacht plannen is in dit beleidsdomein dan ook van groot belang. Op die manier kunnen we aan de inwoners van onze stad een goede en veilige infrastructuur garanderen. Onder andere voor het onderhoud en vernieuwing van wegen en voetpaden zullen daarbij de komende jaren extra middelen geïnvesteerd moeten worden.
“We kiezen resoluut voor de zwakke weggebruikers en bewoners! De auto past zich aan.”
Wegen

 • Herinrichting doortocht Stadswaag, Stationsstraat, Lozenweg, Budelpoort/Keunenlaan en’t Lo (o.a. fietspaden, riolering, rijweg), om zo de snelheid te verlagen en lawaaihinder te beperken. De fietser krijgt meer comfort en veiligheid.
 • Na snelheidsremmende maatregelen kunnen overbodige en hinderlijke verkeersdrempels weggenomen worden.
 • Enerzijds dwingt de ouderdom van ons wegennet de stad tot meer onderhoudswerken en anderzijds is er de vraag tot aangepaste snelheid die dikwijls ook infrastructurele ingrepen vraagt. Om die reden verhogen we het jaarlijks budget voor het onderhoud van ons wegennet.

Voetpaden en openbare pleinen

 • Het voetpadenplan moet ons helpen om keuzes te maken; de onkruidbestrijding stelt immers hoge eisen en minder gebruikte voetpaden worden vervangen door bewandelbare grasbermen. Waar er intens voetgangersverkeer is worden de voetpaden behouden en zo nodig uitgebreid.
 • Het Marktplein in Hamont is ca. 40 jaar oud en vraagt om een aanpassing naar het huidig gebruik en de vraag van de zwakke weggebruikers om ook een plaats te krijgen. Daarom zal het marktplein opgewaardeerd worden zodat ook naast de parkeerfunctie er plaats is voor: terrassen, pleinbeleving, fietsers, wandelaars,… Het binnenplein van het stadhuis zal vernieuwd worden zodat het kan aansluiten met het project Wat Wordt Wal en fietsstraat Wal.
 • Openluchttheater in Michielspark Achel zodat er meer openluchtevenementen in Achel-Centrum kunnen gehouden worden: straattheater, parkconcerten, speelpleinwerking, school,…

Recreatief wandelen en fietsen

 • De wandel- en fietswegen zijn zeer goed onderhouden en we blijven deze inspanningen leveren, ze komen immers de toeristen en eigen recreanten en fietsgebruikers ten goede.

Een moderne en servicegerichte Dienst Openbare Werken

 • Een verdere doorgedreven digitalisering van de werkopdrachten en opvolging zal efficiëntere werking van de dienst ten goede komen
 • De machines en het wagenpark worden up to date gehouden, rekening houdend met de kerntaken van de dienst. Speciale aandacht gaat hierbij aan duurzame vervoersmiddelen (elektrisch, CNG).

Nutsvoorzieningen

 • Hamont-Achel blijft zijn rioleringsstelsel onderhouden en systematisch vernieuwen.
 • Openbare verlichting wordt samen met Infrax stelselmatig vervangen door energiezuinige led-verlichting. Dat is goed voor het verkeer en het veiligheidsgevoel.
 • Het energiezuinig verlichten van monumenten en sfeervolle plekken blijft een aandachtspunt; het centrum van Achel wordt aangepakt.

Sneeuw en ijzelbestrijding

 • Voor de sneeuw- en vorstbestrijding vervangen we zout door pekel. Dit werkt efficiënter en is beter voor het milieu.

2. Thuis in een groen Hamont-Achel

Ons stadje Hamont-Achel is een bosrijke gemeente. Het open landbouwlandschap, de stille uitgestrekte natuurgebieden, de geurende harsige naaldbossen en de verrassende historische getuigenissen in de centra en het groen rondom de Warmbeekvallei maken Hamont-Achel de plek bij uitstek voor wandelaars, fietsers en ruiters. Dat stadje willen we behouden.

a. Ruimtelijke ordening

De masterplannen voor Hamont en Achel werden 10 jaar geleden goedgekeurd en geven een visie op hoe onze beide centra er zullen gaan uitzien. Het uitwerken van deze plannen is een werk van lange adem.

Hamont centrum
Voor Hamont centrum werden er grote stappen vooruitgezet:

 • De gronden, om het stadscentrum langs de zijde van de Wal uit te breiden, zijn allemaal aangekocht.
 • De beleidsvisie werd verscherpt in: ‘Wat Wordt Wal’. Combineren van wonen en een publiek park langs de Wal.
 • De verkoop van het hoek perceel Groenstraat Wal loopt om zo ‘wonen in het park’ te realiseren.
 • Het restauratie- en herbestemmingsdossier van het voormalige deels geklasseerde complex van de Zusters Ursulinen wordt afgerond.

Van ‘Wat wordt Wal’ naar ‘Dat wordt Wal’

In het centrum van Hamont, meer bepaald de omgeving van de Wal, gaan we de beschikbare groene ruimte opwaarderen en publiek toegankelijk maken. Er wordt een verbinding gemaakt tussen het stadspark met het huis van het kind, de kloostertuin, en zo verder door tot aan de Posthoorn. In deze zone zal het ‘Wonen in het Park’ gestalte krijgen. We volgen de trend om steeds meer te wonen dichtbij de stadskern en dit in een groene stadsomgeving. We komen hierdoor tegemoet aan de wensen van de hedendaagse stadsbewoners, die zowel de rust in het groen alsook de nabijheid van alle faciliteiten van een stadskern kunnen smaken. Hiervoor doen we beroep op een projectontwikkelaar die nieuwe eigentijdse, ecologisch verantwoorde woongelegenheden voorziet. Deze woongelegenheden worden opgenomen op het hoekperceel Wal /Groenstraat waar er zal gewoond worden in een groot park dat verder aansluit aan de historische kloostertuin en het te vergroten P-plein van de Posthoorn. Dit wordt de groene long van onze stadskern.
Deze aaneensluitende nieuwe open groene ruimte in het stadscentrum zal de grootste ooit zijn in onze stad.
Het ‘Wat wordt Wal’-project wordt zo steeds verder ingevuld. Het kloostergebouw wordt gerenoveerd en omgebouwd tot een thuisbasis van tal van verenigingen die hier hun vaste stek zullen vinden. We voorzien in dit gebouw een volwaardige horecagelegenheid met binnen- en buitenterras, waardoor de mogelijkheid geboden wordt om hier te ontspannen en te genieten van de prachtige kloostertuin die ook onder handen genomen zal worden.
In deze historische kloostertuin zullen we de waardevolle elementen behouden en opwaarderen. Verder zullen er wandelpaden worden voorzien. Het zal zo worden uitgebouwd dat het park zich ook leent tot het organiseren van allerlei buitenactiviteiten: “bokes” in het park, filmavond in het groen, sport- en culturele evenementen,…
De bijzondere voormalige site van klooster met geklasseerde kapel van de Ursulinen zal gerestaureerd worden zodat ook deze volledig benut kan worden. Meer hierover in het hoofdstuk ‘Thuis in een warm Hamont-Achel.
Bij de uitwerking van het masterplan Hamont-centrum wordt er extra aandacht gegeven aan veilig en luw verkeer. Zo zal de schoolomgeving veiliger en gezonder worden. Kloosterstraat en Wal worden fietsstraten. Deze wegen waar de fietser voorrang heeft op het autoverkeer worden eenrichtingsstraten. We gaan naar minder verkeersdrukte in de schoolomgeving omdat ouders en leerlingen vanzelf hun verplaatsingsgedrag zullen veranderen en meer met de fiets of te voet naar school komen.
We gaan voor zo min mogelijk autoverkeer in de schoolomgeving en zullen daarvoor extra parkeergelegenheden voorzien op de koppen van de Wal, met name uitbreiding parking bibliotheek en uitbreiding parking Posthoorn. Hierdoor kunnen de kinderen veilig en rustig door de kloostertuin en park naar de scholen wandelen.

Achel centrum

In Achel centrum bouwden we het Michielshof en serviceflats in een groene omgeving.
Twee extra aankopen van grond maken het mogelijk om in Achel ‘wonen naast het Simonspark’ te realiseren. Een veertigtal collectieve woonvoorzieningen zullen hier samen met privé-partners gerealiseerd worden.
Het ruimtelijke uitvoeringplan Achel wordt aangepakt om ook op andere plaatsen bij het centrum meer woningen, handel en horeca te voorzien. Dit met behoud van het groene karakter van Achel.

b. RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan)

 • RUP Hamont-kern
  • Het RUP Hamont-kern is in opmaak. Speerpunten zijn verdichting en kernversterking. De woondichtheid wordt verhoogd door het aantal bouwlagen voor appartementen vast te leggen op drie met een vierde teruggetrokken bouwlaag.
  • Tijdelijk parkeren werd ingevoerd. In 2019 komt er een proefopstelling voor het lussensysteem dat doorgaand verkeer moet weren en voeren we een zomer- en winterregime in voor parkeren op het marktplein. Zo creëren we ruimte voor evenementen en horeca en dus meer leven in het centrum.
  • We vergroten de parking aan de bibliotheek en de Posthoornparking aanzienlijk. We combineren de werken met de aanleg van de fietsstraat.
  • Voor de fietsstraten Kloosterstraat/Wal werd een ontwerper aangesteld.
  • We voorzien een heraanleg van de straat De Burg in combinatie met de kruispunten van Budelpoort en Achelpoort.
 • RUP Achel
  • Ook het centrum van Achel mag meer verdichten met wel specifieke aandacht voor het behoud van groen, parkeergelegenheden voor auto’s en fietsen.
  • Nieuwe voorzieningen (sporthal, speeltuin herinrichting,…) en mogelijkheden voor horeca, handel, dienstverlening,…

c. Project klooster-kloostertuin

 • Het restauraratie- en renovatiedossier van het voormalig klooster zit in de eindfase en kan in 2019 aanbesteed worden.
 • De herinrichting van de historische kloostertuin zal volgen na de renovatie van het kloostergebouw in 2020. We kiezen voor het behoud van de Calvarieberg én de pianokamertjes.
 • De nieuwe functies van dit gebouw werden vastgelegd in nauwe samenspraak met betrokken verenigingen. Voor de horeca-uitbating wordt een concessie voorzien.
 • De eerste bewoners in het project ‘wonen in het park’ zullen in 2021 hun intrek nemen.

d. KMO zone Loërakker

 • Een belangrijk dossier vormt de aankoop van de gronden in Loërakker om een nieuwe ambachtelijke zone met ruimte voor wonen en kantoren te kunnen realiseren. Het betreft een gebied van 20 ha waarvan de eerste aankopen reeds gestart zijn. Vervolgens zullen de wegeniswerken uitgevoerd worden en kan deze ambachtelijke zone aangeboden worden. Zo beantwoorden we aan de vraag van lokale en startende ondernemers. Ondernemen en creatie van tewerkstelling in eigen stad is erg belangrijk voor CD&V Hamont-Achel.

e. Wonen en huisvesting

 • Betaalbaar wonen is en blijft een uitgangspunt voor ons beleid. Dit doen we als stad samen met onze partners: Kempisch Tehuis voor sociale huurwoningen en Landwaarts voor koopwoningen. De stad zelf zorgt voor een permanent aanbod van betaalbare kavels.
 • Voor de toekomst staan volgende projecten op stapel:
  • Koopwoningen in de te ontwikkelen verkavelingen:
   • Binnengebied Klein Bien/Haag
   • Heideveld
  • Huurwoningen
   • 16 huurwoningen Olmenstraat
   • 10 huurwoningen aan Paterhof
  • Stedelijke kavels
   • Berkenstraat/Plataanstraat (voormalig voetbalterrein)
   • Rangeerweg
   • Heideveld
   • Binnengebied Klein Eind
 • Private partners krijgen kansen om aan stadsontwikkeling te doen. De stad voorziet mogelijkheden om de centra van Hamont en Achel kwalitatief te verdichten door haar ruimtelijk beleid en haar strategische aankopen. Binnen die visie geeft de stad optimaal kans aan het privé-initiatief om hierop in te spelen. Op die manier realiseert de stad haar doelstellingen en laat ze ruime kansen aan het privaat initiatief. Zo staan volgende projecten op stapel:
  • Wonen aan het Simonspark
  • Wonen in het park bij ‘Wat wordt Wal’
  • Verkoop private kavels in:
   • Berkenstraat
   • Emmelenhoek
   • Oud postgebouw

f. Landbouw

 • Landbouwers zijn belangrijke beheerders van de open ruimte. De kwaliteit van deze ruimte is een sterke troef voor de uitstraling en het toeristisch product Hamont-Achel. Daarom willen we de landbouwers stimuleren en ondersteunen om deze ruimte verder kwaliteitsvol te beheren en hun hierbij te ondersteunen middels afspraken voor o.a. beheer houtkanten (project energie hout), grachten, landbouwwegen,...
 • De stad heeft meer dan 200 ha landbouwgrond die deels verpacht en deels ter beschikking gesteld wordt aan de actieve landbouwers van Hamont-Achel.
 • Bij het toekennen van milieuvergunningen voor landbouwbedrijven zal de stad toezien dat de leefbaarheid van een bedrijf gegarandeerd wordt zonder te vervallen in grootschalige bedrijven die niet verzoenbaar zijn met de omgeving.

g. Openbaar groen

Het openbaar groen breidt elk jaar uit en vraagt veel inzet van personeel. We streven naar openbaar groen dat weinig onderhoud vraagt en waarin meer plaats is voor biodiversiteit. We gaan buurten, verenigingen en bewoners betrekken in het onderhoud van ‘hun’ openbaar groen en willen hen hiervoor belonen op een creatieve manier.
Ook gaan we peters zoeken die in ruil voor reclame van hun (groen)bedrijf een rotonde of groenperk willen aanleggen en onderhouden.
Volgende projecten worden (verder) ontwikkeld:

 • Het kerkhof van Achel onderhoudsvriendelijk maken door middel van begroeiing met beperkt onderhoud. in plaats van oneindig onkruid te wieden, worden groenperken en bermen omgevormd met vaste beplanting, bodembedekkers of gras met het oog op minder arbeidsintensief onderhoud.
 • Blijvende inzet op exotenbestrijding (vogelkers, Japanse Duizendknoop,…).
 • Systeem robotgrasmaaiers uitbreiden naar andere terreinen.
 • We blijven inzetten op jaarlijkse bebloeming.
 • Voorjaarsbebloeming (narcissen, krokussen, tulpen) verder uitbreiden naar alle pleinen in Hamont-Achel.
 • Project Klaprozenvelden verder zetten.
 • Inzaaien met veldbloemen op percelen in het buitengebied.
 • In het project ‘Wat wordt Wal’ zullen we de historische kloostertuin met Calvarieberg samen met het nog aan te leggen park groen inkleden. Zo zorgen we voor een aangename omgeving waarin ook publieke activiteiten mogelijk zijn.

h. Milieu, Natuur en Duurzaamheid

 • Het behoud van onze natuur is een verantwoordelijkheid voor iedereen die we als stadsbestuur maximaal willen ondersteunen en sensibiliseren:
  • Natuur(herstel)projecten
   • Maximaal inzetten op verkrijgen van subsidies (Europa, ISN, Leader, …) voor alle projecten.
   • Life Project Groote Heide: omvorming bosgebied Beverbeekse Heide naar divers heidegebied (in functie van biodiversiteit)…
   • Opnieuw meanderen van de Warmbeek ter plaatse van de Achelse Kluis.
   • Promoten Europese topnatuur.
   • Draagvlak creëren voor natuurbehoud.
  • Blijven inzetten op ‘bijenvriendelijke gemeente’ en het aanleggen van vlindertuinen op meerdere plaatsen in onze stad.
  • Blijven inzetten op sensibilisering ‘Geen hondenpoep op de stoep’.
 • Duurzaamheid
  • Duurzaamheid moet oranje draad vormen in alle beslissingen
   • In de toekenning van overheidsopdrachten wordt het belang van de duurzaamheidscriteria verhoogd (groen, sociaal, ethisch).
   • Alle beleidsbeslissingen worden getoetst aan duurzaamheidscriteria.
  • Blijven inzetten op sensibiliseren van de bevolking om te ‘benoveren’ in functie CO2-reductie (BEN = Bijna Energie Neutraal).
  • Renteloze lening voor verenigingen voor duurzame energie-investeringen.
  • Stad geeft zelf het goede voorbeeld en zet bij renovatie eigen gebouwen maximaal in op duurzaamheid en zuiniger omgaan met energie.
  • De Limburgse betaalmunt Limbu promoten en verankeren in Hamont-Achel (www.limbu.be).

i. Afval

 • Afvalinzameling ondergronds maken op bepaalde plaatsen waar er collectieve bewoning is en waar het tijdelijk stockeren van afval moeilijk is. Wonen in het park kan als een proefproject starten.
 • We blijven aandringen bij OVAM en Limburg.net om toe te laten dat ook huisvuil kan gebracht worden op het recyclagepark.

j. Erfgoed en Monumenten

 • In Noord-Limburg valt Hamont-Achel als Loonse Stad op omdat het talloze monumenten (historische gebouwen) én veel roerend erfgoed heeft. Voorname partners zijn de heemkundige kringen, Grevenbroekmuseum, Documentatiecentrum en VVV. We willen de werking van de Erfgoedkoepel bestendigen met het oog op een goede dialoog.
 • Dankzij dit uniek patrimonium kan Hamont-Achel zich blijven onderscheiden van de omliggende gemeenten. Het is daarom belangrijk dit erfgoed te bewaren, te restaureren en vooral er een nuttige nieuwe en economisch leefbare bestemming aan te geven. In de loop van de jaren heeft de stad al initiatief genomen rond: Napoleonsmolen, Simonshuis, Cinema Walburg, aankoop klooster Ursulinen en de herbestemmingsstudie Achelse Kluis.
 • We willen dit verder zetten door:
  • Goed evenwicht te vinden tussen behoud en vernieuwing (VIOE-lijst).
  • Restauratie van de site van het Ursulinenklooster met de historische kapel, tuin en Kalvarieberg.
  • Samen met de private eigenaars van monumenten kijken of de stad iets kan betekenen om deze sites te onderhouden, mogelijk een nieuwe bestemming ervoor te vinden. We denken aan: site Genebroek, Laathoeve, Achelse Kluis, Slot Grevenbroek, kasteel Beverbeek,
  • Bij behoud van monumenten en erfgoed maximale betoelaging nastreven.
  • Opwaardering ontsluiting Grafheuvels Hamont en Achel samen met Neerpelt, Bocholt en Weert.
  • Bij herinrichting kruispunt Budelpoort/Kerkstraat: visuele aandacht voor de historische Budelpoort. Dit is een unieke gelegenheid om het stadje Hamont terug een mooie toegangspoort te geven.
  • Blijven investeren in Grevenbroekmuseum en Documentatiecentrum en Teutenkamer met structurele werkingstoelagen.
  • Installatie van een erfgoedapp als digitale gids in het Grevenbroekmuseum en historische stads- en dorpswandeling.
  • Blijven inzetten op projectmatige ondersteuning van regionale samenwerkingsinitiatieven tussen heemkundige kringen (cfr. tentoonstelling aan Achelse Kluis).
  • Erfgoed en Monumenten maximaal toeristisch valoriseren!

3. Thuis in een warm Hamont-Achel

a. Cultuur

Het voorbije decennium onderging het cultuurbeleid in Hamont-Achel een grote metamorfose met infrastructuurinjecties zoals bibliotheek Hamont, vernieuwde Posthoorn, aankoop Cinema Walburg , Michielshof met bibliotheek, eigen programma via aHa en verruimd aanbod vanuit het culturele veld en de verenigingen van Hamont-Achel.
De uitbreidingsactiviteiten van de bibliotheek, de vormingsactiviteiten van dienstencentrum de Kring, de gevarieerde activiteiten van Cultuurkring worden aangevuld met activiteiten van verenigingen.
Voeg daarbij een uitgebreide filmprogrammatie en we krijgen een prachtig geheel van ‘culturele’ belevenissen. Aha! is en blijft verrassend, eigentijds, prikkelend en lekker dichtbij. Bovendien hebben we er oog voor dat eigen talent de weg vindt naar onze podia.
Deze injecties brachten meer leven en zetten Hamont-Achel verder op de kaart.
Aan deze weg wordt verder getimmerd met up to date houden van de gebouwen. Het restauratiedossier van het voormalig klooster Zusters Ursulinen biedt nieuwe kansen en uitdagingen voor de verenigingen en zal nog meer leven te brengen in Hamont-Achel.

Kloostersite

 • Door de infrastructuur van de kloostersite aan te passen, zullen we tal van verenigen onderdak bieden. We maken van de kloostersite vanaf de Cinema en het Huis van het Kind tot de Posthoorn een dynamische broeiplek voor plaatselijk talent en verankeren het socio-culturele leven nog steviger op de Hamont-Achelse bodem.
 • Het te restaureren klooster met de historische en geklasseerde kapel zal onderdak bieden aan de verenigingen, organisaties maar ook andere groepen en burgers die hiervan kunnen gebruik maken voor:
  • Ruimte voor Documentatiecentrum Dr. Bussels en geschied – en heemkunde kring de Goede Stede.
  • Polyvalente hobby- en vergaderlokalen
  • In de foyer komt een multifunctionele horecaruimte met terras, uitgebaat via concessie
  • Studieruimte
  • Teutenkamer
  • Nieuwe kantoren voor de dienst Uitpunt
 • De kapel geeft onderdak aan diverse activiteiten. We gaan voor een polyvalent gebruik met respect voor het historisch karakter van deze kapel. Hierbij denken we aan volgende invullingen: lezingen, concerten, recepties, ontvangsten, afscheidsplechtigheden, studiedagen, colloquia, tentoonstellingen, enz.

Uitleendienst

 • Uitgebreide service ten voordele van de verenigingen wordt aangehouden en waar nodig uitgebreid.

Bibliotheek 2.0

We zetten in op de bibliotheek van de toekomst door de digitalisering van het aanbod, de werking en de uitleen.

Kunstopleiding

De Kunstacademie en de muziekscholen zijn onze sterke partners in het lokaal kunst- en muziekonderwijs.

Vrijwilligerswerking

De vele vrijwilligers zijn de onmisbare schakels die leiden tot méér cultuur, sport en een levendig verenigingsleven.

b. Sport

CD&V Hamont-Achel wil een gezonde levensstijl en een aangename leefomgeving stimuleren. Samen met de sportdienst is er gezorgd voor een uitgebreid sportaanbod voor jong en oud. Daarnaast worden er jaarlijks ook sportieve activiteiten georganiseerd.
CD&V wil deze gezonde levensstijl maximaal ondersteunen met volgende acties:
De uitbreiding van sporthal "De Koekoek"
CD&V Hamont-Achel kies resoluut om een nieuwbouw te voorzien op de huidige locatie. Essentieel is dat de schoolkinderen van Achel-Dorp via de verkeersvrije Koekoeksweg veilig en snel ter plaatse raken.
Voor deze nieuwbouw verplaatsen we de twee tennispleinen aan de Koekoeksweg naar achter. De ruimte die hiervoor wordt ingenomen (1.000 m²) wordt gecompenseerd door bijkomende speeloppervlakte (2.000 m²) langs de Koekoeksweg. Tevens voorzien we een plaats voor multifunctionele sportvelden zoals beachsoccer, -volleybal, -handbal en -badminton. In fase 2 voorzien we een bijkomende uitbreiding van de sporthal en kan de oude sporthal worden afgesproken. Op dat moment plannen we een nieuw clubhuis voor tennisclub ATC, aangrenzend aan de tennisterreinen.
Daarnaast komt er ook een uitbreiding van kinderopvang De Pagadder in de vorm van een multifunctioneel gebouw waarvan ook Speelpleinwerking De Koekoek onderdak kan vinden.
pagina 18
Door de Koekoeksweg gedeeltelijk verkeersvrij te maken wordt een bijkomend gedeelte van het Masterplan Achel-Dorp gerealiseerd.

Financiële ondersteuning van sportverenigingen met jeugdwerking.
Jeugdwerking met gekwalificeerde trainers kost handenvol geld. CD&V kiest bewust om de sportsubsidies te verhogen waarbij extra financiële ondersteuning worden voorzien voor verenigingen die G-sport integreren in hun werking
Verenigingen bieden we de mogelijkheid om in te stappen in een renteloze lening van maximum 15.000 euro om te investeren in energie verbeterende infrastructurele projecten.

 • Er wordt een gemeentelijk jeugdsportfonds opgericht om sport voor iedere jongere mogelijk te maken
 • Er wordt geïnvesteerd ‘sport voor allen’ en in het bijzonder bij ouderen. Op toegankelijke open plekken worden fitnesstoestellen geplaatst in open plekken in de centra van Hamont en Achel.
 • De voordelige sporthaltarieven blijven ongewijzigd zoals de voorbije twaalf jaar.

Sportaanbod, zowel tijdens schooljaar als de vakantieperiodes
Wat bieden we aan?

 • Kinderen kunnen direct na school komen sporten.
 • De nadruk ligt op bewegen, niet sport specifiek. Dit veelzijdig bewegen zorgt ervoor dat het lichaam zich optimaal ontwikkelt.
 • Samenwerking met IBO de pagadder (kinderen worden opgehaald door de lesgever aan school en indien nodig teruggebracht naar de naschoolse opvang).
 • Trachten zo dicht mogelijk bij de naschoolse opvang te sporten zodat de afstand zo minimaal mogelijk is om nadien nog terug te kunnen keren naar de naschoolse opvang.
 • Kinderen betalen niet voor een volledig seizoen maar per beurt of beurtenkaart zodat afwezigheden niet in rekening gebracht worden. Ook sociaal tarief is mogelijk zodat het zeer democratisch is

Een overzicht van het stedelijk aanbod, onder andere in samenwerking met plaatselijke verenigingen, zowel tijdens het schooljaar als de vakantieperiodes: Kinderyoga, Peutertuin en Multi-move, multi skillZ, kookkampen, theaterkamp, start to swim, uitstap naar technopolis en de Efteling, creadagen, kleuterkampen, Ponyfun, sportkicks, cinemaatjes, tenniskampen, voetbalkampen, avonturenkamp, de Valkenier, op de boerderij, huttenbouwkamp, big three, Muzikamp, let’s dance, schilderen in de natuur, circuskamp, groene vingers, graffitikamp, avonturentocht…

Diverse initiatieven

 • De organisatie van gemeentelijke sportdagen voor jongeren, medioren, senioren.
 • Voor senioren en mindermobiele personen in de buurt van de serviceflats in Hamont en Achel een bewegingstuin aanleggen met veilige toestellen.
 • Een wandelroute “Hamont-Achel beweegt” van 10.000 stappen uitwerken met outdoor fitness toestellen.

c. Jeugdbeleid

Hamont-Achel heeft de traditie om veel aandacht te schenken aan de jeugd. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dit vertaalt zich in het ondersteunen en faciliteren van de jongeren en hun ouders vanaf de geboorte tot de jong-volwassenheid.

 • Huis van Kind: ondersteuning vanaf de geboorte
 • Jeugdsubsidiebeleid: garantie voor een degelijke jeugdwerking
 • Jeugd & cultuur: spannend, gezellig en dichtbij
 • Kansenoverleg: voor als het even moeilijk gaat
 • Verbondenheid stimuleren: samen H-A beleven

Huis van het Kind/ IBO / opvang.

 • Het huis van het kind is een vertaling van deze bezorgdheid. Na amper één jaar draait het Huis op volle toeren. De opvang die hierin georganiseerd wordt is klaar voor de toekomst. Het herbergt verschillende diensten die bijdragen tot een goede gezondheid en een gunstige ontwikkeling. De buitenschoolse opvang gaat verder dan alleen degelijke en creatieve opvang, door de samenwerking met andere organisaties. Concreet is er een aanbod van: o.a. hulp bij huiswerk, dutjeskamers, kind en Gezin,… Het Huis is nu al de draaischijf voor een integrale jeugdwerking en hier zet CD&V Hamont-Achel de komende jaren nog meer op in.
 • In Achel is er nood aan uitbreiding, willen we ook daar de wachtlijsten voorblijven. We voorzien een tijdelijke oplossing in afwachting van een uitbreiding op de bestaande locatie. De interactie tussen kinderopvang en speelpleinwerking is perfect mogelijk tijdens de zomermaanden.

Onderwijs
Door regelmatige contacten met de directies en schoolbesturen houden we een vinger aan de pols wat betreft het schoolgebeuren in onze stad.
Jongeren die rustig willen studeren kunnen terecht in de studieruimte, van het voormalig ursulinenklooster, ingericht door de stad.

Ondersteuning jeugd in Hamont-Achel
Zowel de sport-, cultuur- als jeugdverenigingen kunnen rekenen op ondersteuning bij de uitbouw van hun werking. Een ruim subsidiebeleid en de inzet van onze stadsdiensten getuigen hiervan.
Ook de niet-gereorganiseerde jeugd kan rekenen op speelterreinen in alle kerkdorpen.
Het jeugdhuis is een plaats waar jongeren zichzelf kunnen ontplooien en groeien naar zelfstandigheid. Dit verdient onze blijvende ondersteuning.
De Goegespeelddag, de Buitenspeeldag, de Dag van de Jeugd met de uitreiking van de gouden Teuten zorgen voor de verbondenheid van de Hamont-Achelse jeugd.
Met de uitrol van het kansenoverleg en door het overleg Jongerenwelzijn binnen de zone Hano kunnen we rekenen op professionele ondersteuning voor zij die het wat moeilijker hebben.
We vermijden overlast in de buurt van de nachtwinkels tijdens evenementen door een verbod op verkoop van sterke drank tussen 20u00 en het einde van het evenement. We werken maatregelen uit om het alcoholgebruik te beperken.

d. Ontwikkelingssamenwerking

 • Samen met GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) ondersteunen en subsidiëren we initiatieven/projecten in ontwikkelingslanden die een duurzaam karakter hebben en die een band hebben met inwoners of organisaties van onze stad.
 • We blijven inleefreizen subsidiëren voor onze jongeren naar ontwikkelingslanden.

e. Sociale economie = tewerkstelling voor de maatschappelijk kwetsbaren verhogen

De tewerkstelling via de sociale economie of de lokale diensteneconomie (LDE) zien we als een tussenstap naar een reguliere tewerkstelling. Daarom voorzien we talrijke maatregelen om deze mensen zinvol werk te geven dit kan o.a. door:

 • De stad geeft het goede voorbeeld door maatschappelijk kwetsbare personen tewerk te stellen, door initiatieven te nemen en uit te breiden zoals: Buurteluur, de oprichting van een babytheek, onderzoeken de uitbating van een fietsenverhuurdienst/fietsenstalling en fietsenwerkplaats.
 • We ondersteunen steeds de partners uit de sociale economie zoals in het buurtrestaurant of het wassalon.

f. De buurt wordt de draaischijf van welzijn en zorg in Hamont-Achel

De gemeente of de buurt is het perfecte niveau om al deze levensdomeinen met elkaar te verbinden. Hiervoor is een afstemming van alle zorg- en hulpverlening nodig en dient ook mantelzorg, burenhulp en vrijwilligerszorg te worden ondersteund.
De werking van het dienstencentrum De Kring wordt volledig herbekeken en het dienstencentrum zal volledig geïntegreerd worden in de sociale werking van de stad. Als mogelijke locaties voor het dienstencentrum denken we aan de huidige locaties in het gemeenschapshuis in Achel en in het WZC in Hamont. Toekomstige antennes van het dienstencentrum kunnen de parochiezalen van Achel Statie en Hamont-Lo worden en dat in combinatie met het buurtrestaurant Buurteluur. De dienstverlening in het dienstencentrum wordt mede ondersteund door vrijwilligerswerk. Buurteluur willen we in elke locatie uitbreiden naar twee maaltijden per maand en in het dienstencentrum Achel willen we elke dag maaltijden aanbieden.

 • We voorzien de uitgifte van een Welzijnsgids en dit in een toegankelijke taal met een voldoende groot lettertype.
 • Vandaag zijn vele lokale verenigingen en het middenveld volop met sociaal beleid en sociaal werk bezig. Deze vrijwilligers zullen worden ondersteund en betrokken via een op te richten Welzijnsraad. Tweejaarlijks worden de vele vrijwilligers in de bloemetjes gezet via het feest voor de vrijwilligers.

g. Hamont-Achel een gezonde gemeente

Gezondheid staat vandaag hoog op de maatschappelijke agenda. Als CD&V Hamont-Achel willen wij hierin onze verantwoordelijkheid opnemen.

 • We stimuleren de oprichting van een boerenmarkt en korte keten om Hamont-Achelaars de kans te bieden verse gezonde voeding uit de nabije omgeving aan te kopen.
 • We zetten in op alcohol en drugspreventie, onder andere via straathoekwerk

Preventieraad
Binnen de op te richten welzijnsraad zal een preventieoverleg opgericht worden met o.a. alle eerstelijnsgezondheidswerkers (huisartsen, apothekers, tandartsen, kinesisten, verpleegkundigen), diëtisten, onderwijsinstellingen, ouderverenigingen, politie, OCMW, vertegenwoordigers van de diverse raden (jeugd, sport, cultuur, senioren, milieu), ziekenfondsen, Rode Kruis. Ook zorg- en hulpverleners uit de tweede lijn worden betrokken bij dit overleg.
De raad zorgt o.a. voor: Een optimaal gezondheidsplan, werkt mee aan de verschillende bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, dikke darmkanker, baarmoederhalskanker; doet sensibiliseringscampagnes; zet preventieve en curatieve acties op rond: vaccinaties, borstkankeropsporing, stoppen met tabak – alcohol – drugs, gezonde voeding, vermageren, hart en bloedvaten, gokverslaving, gaming,…

Gezonde publieke ruimte en buurten

 • De publieke ruimten in Hamont-Achel dienen ingericht te worden zodat inwoners en bezoekers deze ervaren als gezond en aangenaam. We denken aan: zitbanken en ontmoetingsplekken in openbare gebouwen en op pleinen.
 • We starten een volkstuin De Hofkens in het centrum van Hamont in de buurt van De Wiek, serviceflats De Kempkens, WZC Sint Jan Berchmanstehuis en dienstencentrum De Kring.
  • Bij De Hofkens voorzien we geregeld opleidingen rond gezond tuinieren zonder pesticiden, het telen van vergeten groenten, composteren,… in samenwerking met Tuinhier, Velt, de compostmeesters en Limburg.Net.
 • We stimuleren dat de scholen na de schooluren hun speelplaats en andere infrastructuur (vb. sport) openstellen voor de buurt en het verenigingsleven zodat nabije actieve vrijetijdsbesteding voor iedereen mogelijk wordt.

h. Hamont-Achel heeft aandacht voor personen met een beperking

We gaan voor een toegankelijk lokaal beleid voor inwoners die met een beperking leven. We blijven aandacht hebben voor toegankelijkheid van openbare gebouwen en zullen hiervoor blijven beroep doen op het advies van het toegankelijkheidsbureau. Verder nemen we volgende initiatieven:

 • Om de lokale handelaars en horeca aan te moedigen dat ook zij investeren in toegankelijke winkels, zomerterrassen, … zal er tweejaarlijks een toegankelijkheidsprijs uitgereikt worden.
 • Voetpaden zijn steeds voldoende breed en vrij van obstakels: we passen de voetpaden waar nodig aan; te beginnen met het centrum van Hamont.
 • Rolstoelen worden ter beschikking gesteld op diverse openbare plaatsen en openbare gebouwen.

i. Armoede bestrijden in Hamont-Achel

De strijd tegen armoede is een verantwoordelijkheid van de hele samenleving.
Kans-armoede bestrijden is tevens proactief op zoek gaan naar mogelijke verborgen armoede en deze mensen uit de schaduw halen. Voor mensen die in armoede leven zijn veel doodgewone zaken vaak onbetaalbaar; denken we maar aan een daguitstap, op vakantie gaan, boodschappen doen, gezond leven, …
Een pallet aan diverse maatregelen is nodig om maximaal armoede te vermijden en te bestrijden:

 • Het kansenoverleg op een structurele manier organiseren.
 • Door regelmatige huisbezoeken gekende kansarmen uit hun isolement halen.
 • Zorgen voor betaalbare en kwaliteitsvolle woningen voor kwetsbare mensen.
 • Acties gericht op preventief budgetbeheer en schuldbemiddeling.
 • Het aanbod aan sociaal toerisme promoten in samenwerking met het steunpunt vakantieparticipatie.
 • Samenwerkingsverbanden op lange termijn afsluiten met liefdadigheidsverenigingen, zoals de Sint Vincentius vereniging.
 • Ervoor zorgen dat gezinnen in armoede of met een laag inkomen ook kunnen deelnemen aan de activiteiten op gebeid van sport, cultuur, jeugd,…
 • Oprichting van een peuterspeelpunt, spel-o-theek en ruilwinkel in het Huis van het Kind.

j. Senioren in Hamont-Achel

Door een dynamisch en inclusief ouderenbeleid zorgt Hamont-Achel ervoor dat deze ouderen actief blijven binnen hun eigen lokale gemeenschap. Actieve ouderen zijn een meerwaarde voor de gemeente.
De vele lokale initiatieven voor en door ouderen, die vaak steunen op vrijwilligerswerk, worden door de stad gewaardeerd en ondersteund.
We leggen de volgende accenten:

 • We zetten verder in op het project “Buurtzorg” en zoeken “buurtgezellen” die de senioren ondersteunen met kleine huis- en tuinklusjes en brengen hen af en toe een bezoekje of slaan een praatje.
 • CD&V blijft oog hebben voor de mantelzorgers en zal de bestaande mantelzorgpremie verder promoten en verhogen van € 37,50 naar € 40,00 per maand als blijk van waardering.
 • Hamont-Achel gaat voor een “dementievriendelijke gemeente” en blijft investeren in het “praatcafé dementie” en laagdrempelige ondersteunende acties zoals “het regent op mijn neus” en dat in samenwerking met de woon- en zorgcentra gevestigd op het grondgebied.
 • De uitgifte van een “seniorengids” als vaste rubriek in de Belleman.
 • Senioren zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving laten wonen.
 • We voorzien een subsidiereglement voor kleine woningaanpassingen in het kader van valpreventie en langer thuis wonen.
 • We moedigen nieuwe woonvormen zoals kangoeroe wonen, co-housing aan en geven zo de vermaatschappelijking van de zorg een stevig duwtje in de rug.
 • We vormen onze huidige serviceflats geleidelijk om naar zorgflats, op basis van de behoefte.
 • We renoveren de serviceflats De Kempkens en zorgen tevens voor een aangepaste domotica.
 • Alleenstaande senioren krijgen extra aandacht via huisbezoeken of opbelacties bij warme dagen, dit past in het warmteactieplan.
 • De oprichting van een professioneel thuiszorgoverleg voor alle betrokken partners.
 • Instaan voor de mobiliteit van de doelgroep daar waar de MMC (Minder Mobielen Centrale) te kort komt. Mede door sponsoring schaffen we een busje aan en deze laten we door een vrijwilligersteam rondrijden in en om Hamont-Achel.
 • Zorgwonen
  • De vergrijzing neemt steeds toe. Een groter aantal senioren kiest voor zelfstandig leven en wonen. Daarom willen we de samenwerking tussen zorginstellingen bevorderen en het zorgaanbod concentreren.
  • Mogelijkheid tot uitbreiding in de Bosstraat steeds in acht houden zodat woonvoorzieningen en zorgvoorzieningen geclusterd worden. Steeds meer aandacht voor kangoeroewoningen en/of zorgwoningen bij de opsplitsing van grotere woningen.

Met betrekking tot wonen en zorg is CD&V Hamont-Achel voorstander dat zowel in Hamont als in Achel volwaardige woonzorgzones aanwezig zijn. Dit kan door:

 • Op de OCMW gronden aan de welzijnscampus in de Bosstraat stimuleren we een woonproject waar zowel senioren als alleenstaande jongeren samen kunnen wonen. We brengen twee generaties samen onder één dak; de jongeren (tot een maximum leeftijd van 30 jaar) vinden een goedkopere huisvesting en de senioren krijgen gezelschap in het woonproject waar men over gemeenschappelijke ruimtes beschikt zoals keuken, woonkamer,...
 • We gaan in gesprek met private partners om in Achel, langs de serviceflats, een project uit te werken van een woon- en zorgcentrum aangevuld met zorgflats, en waar we tevens een koppeling zien van een kinéruimte met een fitnesslokaal. Op die wijze creëren we een nieuwe spil in het centrum van Achel die aansluit bij de nieuwe ideeën rond woon- en zorgcentra van de toekomst.

4. Thuis in een ondernemend Hamont-Achel

a. Lokale economie

CD&V ondersteunt de lokale economie waar mogelijk, op basis van de volgende principes:

 • We stimuleren winkelen/winkelgebieden dicht bij de kern . Zo worden de huidige centra bedrijvige kernen. Buiten de kern is er enkel plaats voor winkels die per definitie ruimte-behoevend zijn zoals tuincentra, meubelzaken.
 • We opteren voor ruimte voor een bijkomend bedrijventerrein zodat lokale ondernemers groeikansen krijgen: realisatie van 20 ha bedrijventerrein Loërakker.
 • De stad koopt, rekening houdend met de wet op de overheidsopdrachten, maximaal bij eigen ondernemers.
 • Bij grote evenementen rekening houden met de bereikbaarheid van lokale handelaars.
 • Zorgen voor overzichtelijke en bereikbare industrieterreinen door een goede bewegwijzering, groenvoorziening en parkeermogelijkheden.
 • Een aanspreekpunt voor ondernemers via het loket lokale economie instellen en zorgen voor regelmatig structureel overleg van de stad met handelaars en ondernemers.
 • We zetten Hamont-Achel op de kaart door een strategisch attractiebeleid uit te werken: intense samenwerking tussen handel, HoReCa en toerisme.
 • Opwaarderen van de stationsomgeving en deze aantrekkelijk maken voor treinreiziger maar eveneens voor investeringsmogelijkheden in de dienstensector.
 • Ondersteuning van de partners uit de sociale en diensteneconomie zodat zij op die wijze extra tewerkstelling voor kansengroepen creëren zoals in het buurtrestaurant of wassalon.

b. Toerisme als uithangbord

Ons charmant stadje heeft een stevige reputatie als toeristische gemeente; dit willen we uitbreiden en versterken met volgende initiatieven:

 • Wandelroutenetwerk (knooppunten) ontwikkelen dat aansluit op enerzijds Bosland en anderzijds op het Nederlands routenetwerk.
 • Toeristisch infopunt (toeristische poort) in de Achelse Kluis voor het volledige Groote Heide gebied.
 • Ontwikkelen van professionele mobilhomeparkings aan de Achelse Kluis en omgeving station in Hamont.
 • De samenwerkingsverbanden ‘De Groote Heide’, ‘Grensgebied De Kempen’ en intergemeentelijke initiatieven stimuleren.
 • Ontwikkelen van de Groote Heide Wandeling. Betreft een lange wandeling van 20 à 25 km.
 • Door ruimtelijke maatregelen willen we het toeristisch-recreatief aanbod verder verruimen en versterken, onder meer in de Laathoeve, de Achelse Kluis, de Oude Hoeve, boerderij toerisme, Kasteel Beverbeek,...
 • Minimaal 1 x per jaar overleg met de HoReCa-sector in de schoot van het Toeristisch Platform Hamont-Achel.
 • Stimuleren van de horeca via steunmaatregelen zoals promotie en samenwerking via dienst Toerisme (Uitpunt) en VVV. We streven ernaar een volledig en up-to-date HoReCa-aanbod op toeristische website van de Stad te vermelden.
 • Nieuwe impulsen geven aan de HoReCa in de buurt van het Kerkplein.
 • Versterken van bestaande evenementen en ondersteunen van nieuwe initiatieven.

c. Personeelsbeleid Hamont-Achel

Het personeelsbeleid moet op de volgende krachtlijnen steunen:

 • Een organogram met duidelijke profielen en verantwoordelijkheden.
 • Een organisatie anno 2019-2024 (digitalisering, H.R.-technieken en –inzichten,…)
 • Een krachtig management-team als draaischijf van de stedelijke organisati

Onder meer door de samensmelting van het OCMW met de stedelijke diensten, werd er de voorbije jaren een aangepaste visietekst en organogram uitgewerkt. De grote krachtlijnen hierin zijn:

 • Een duidelijk mandaat voor de algemeen directeur als verantwoordelijke voor het personeel. Hij kan autonoom beslissen over functies vanaf diensthoofd.
 • De clusterhoofden zorgen voor een significante versterking en ondersteuning van de algemeen directeur en vormen een belangrijke brug tussen het beleid en de operationele werking.
 • We zetten in op budgethouderschap per dienst en starten daarom met budgetverantwoordelijkheid.
 • De digitale verwerking en afwerking van dossiers wordt verder uitgewerkt.
 • De personeelsdienst krijgt meer armslag in de organisatie door:
  • Optimalisering van het personeelsbeheer (loonadministratie, rechtspositieregeling, verlofplanningen, ziekteregelingen, thematische verloven, …) onder meer door de implementatie van een tijdsregistratiesysteem.
  • Invoeren van glijtijden.
  • Professionalisering van de verwerking van gegevens via een personeelsbeheerprogramma.

Centraal in de nieuwe organisatie staat een krachtig managementteam. Zij zorgen dat de beleidslijnen geïmplementeerd worden in de werking. Zij zijn het kloppend hart van de organisatie en de brug tussen organisatie en beleid.
De taken van een modern gemeentebestuur worden steeds uitgebreider en ingewikkelder. Dit vraagt een ambtenarenkorps dat deze taken aan kan. Daarom willen we verder gaan op de ingeslagen weg en een overheidsapparaat uitbouwen dat gebruikt maakt van moderne hulpmiddelen zoals het E-loket.
Evenwel blijft het rechtstreeks warm en menselijk contact de basis voor ons dienstverleningscontract; we blijven hieraan sleutelen opdat iedere burger in elk contact met de stad steeds vriendelijk, behulpzaam, tijdig en correct geholpen wordt.

d. Burgerlijke stand

 • De dienstverlening en service naar burgers inzake burgerlijke stand moeten op een klantvriendelijke, respectvolle en vlotte wijze gebeuren met respect voor de privacy.
 • Voor het bekomen van de nodige formulieren en identiteitsbewijzen moet de burger zo weinig mogelijk naar het stadhuis komen en wordt dit, binnen de wettelijke mogelijkheden, maximaal elektronisch geregeld voor hen die hiervoor kiezen.
 • De uren om te kunnen huwen worden uitgebreid naar vrijdagnamiddag.

e. Inspraak

Naast de “klassieke“ adviesorganen ( cultuur, jeugd sport, senioren,…) en gemeentelijke commissies ( milieu, ruimtelijke ordening GECORO,…) die we maximaal bij ons beleid betrekken kiezen we voor moderne vormen van inspraak.
We betrekken buurten bij initiatieven die hen aanbelangen, door middel van groepen ambassadeurs (bv. huis van kind) en vrijwilligers (aHa). Elk nieuw initiatief overleggen we met geïnteresseerde burgers en zij die er rechtstreeks mee te maken hebben.
Beleid maken doen we samen met onze inwoners.

5. Thuis in een transparant Hamont-Achel

a. Hamont-Achelse financiën

Hamont-Achel besturen kost onmiskenbaar geld. Een goed bestuurde stad vereist ook een gedegen financieel beleid. Letten op de centen betekent niet alleen zorgen voor een budget in evenwicht, maar mag ook de toekomstige generaties niet belemmeren.
De gemeentefinanciën zijn gezond in Hamont-Achel. We hebben vandaag een financiële uitgangspositie die andere Limburgse gemeenten ons benijden: geen schulden, de laagste belastingen van Limburg én een financiële reserve. Deze uniek uitgangspositie wil CD&V Hamont-Achel behouden.
Bij het begin van de legislatuur maken we een investeringsplan op voor de komende beleidsperiode in functie van de beschikbare middelen. Zo zal CD&V volgende acties opzetten:

 • Alle uitgaven worden in een kerntakendebat bij het begin van de legislatuur doorgelicht.
 • Overheidsopdrachten en aankopen zullen zoveel mogelijk gecentraliseerd worden via Regio Noord-Limburg om zo dankzij de schaalvergroting betere prijsvoorwaarden te bedingen.
 • De energiefactuur wordt gedrukt door een beperking van het energieverbruik in alle openbare gebouwen.
 • Lange termijn investeringen zullen gefinancierd worden met leningen. Regel is dat ook de toekomstige generatie mee de projecten financiert die zij gebruiken.
 • Niet investeren is achteruitgaan, daarom wordt hiervoor jaarlijks minstens 20% van de exploitatie-uitgaven voorzien. De voorbije jaren ging dit telkens over een bedrag van ongeveer 2,9 miljoen euro.
 • Verbruiksbelastingen (bv. op huisvuilzakken) blijven sociaal gecorrigeerd.
 • Er wordt maximaal gebruik gemaakt van alle mogelijke Provinciale, Regionale, Federale en Europese subsidies voor projecten die passen binnen de beleidsprioriteiten.
 • Nieuwe extra middelen worden gezocht door o.a. een rentabiliserend ruimtelijk ordening beleid.
 • Bij grote infrastructuurprojecten wordt onderzocht of de inbreng van private partners via PPS-formules opportuun is. Deze inbreng kan de financiële inbreng van de gemeente beperken voor zover de private inbreng past binnen de publieke doelstelling van het project.
 • Bij de investering van grote infrastructurele projecten wordt onderzocht of dit onder het AGB kan ondergebracht worden om zo een belangrijke BTW-recuperatie mogelijk te maken.
 • Er wordt onderzocht op welke wijze we de burgers rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen aanzetten om mee financieel te investeren in duurzame projecten door beroep te doen op “civic crowdfunding” & "crowdsourcing”.

b. Informatie en communicatie

De inwoners moeten maximaal op de hoogte gebracht worden over het reilen en zeilen in hun stad. Daarom bouwen we onze communicatiedienst verder uit en nemen we allerlei initiatieven zoals:

 • Up to date houden van onze info-kanalen : website, stedelijk informatieblad De Belleman, stads TV, persberichten, sociale media als facebook, YouTube, Instagram.
  • Uitbouw stedelijke website naar volledige en organisatie-brede e-dienstverlening (indienen van formulieren of aanvragen kan elektronisch). De website moet de ingang/uitgang worden van het elektronisch loket van de stad.
  • De sociale media maken onderdeel uit van de informatie aan de burger en leiden naar een eerste toegang voor communicatie en vragen naar de stad.
  • Zaalreservatie vrije-tijdsaccommodatie via website.
 • Speciale aandacht voor communicatie ingeval van rampen. We bouwen verder aan een modern systeem (BE-Alert) om in geval van overmacht/rampen de burgers snel en efficiënt te informeren.
 • Livestream van de maandelijkse gemeenteraad.
 • Elk openbaar gebouw dat bezoekers ontvangt krijgt een informatiescherm met begeleidingsinformatie, dienst gebonden info, evenementeninfo. We starten dit met een proefproject in Michielshof, de UIT-punten en de onthaalbalie van het stadhuis.
 • Lanceren van een meldings-app voor burgers, de mobiele versie van de meldingskaart.
 • In openbare gebouwen is gratis wifi reeds beschikbaar, we breiden dit uit naar openbare plaatsen als stadspark en Michielspark.

Daarnaast willen we ook initiateven nemen die Hamont-Achel promoten als charmant stadje tegen de Nederlandse grens. Deze promoties komen het gemeenschapsleven, de HoReCa, toerisme, ondernemerschap maar ook het Hamont-Achel gevoel ten goede. We doen dit door:

 • Stadspromotie/info-video : modulair opgebouwd in functie van het doelpubliek.
 • Reclamespot op TVL.
 • Redactionele filmpjes in eigen beheer maken voor Facebook, Youtube.
 • Fotodatabank van alle fotomateriaal aanwezig in het stadsbestuur.

Auteur: CD&V Hamont-Achel
Datum: oktober 2018

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.